Babbel GmbH | Warunki dla Użytkownika Końcowego Babbel

Lipiec 2022

1. Zasady Ogólne | Zakres

1.1. Niniejsze Warunki dla Użytkownika Końcowego Babbel („Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy Babbel GmbH, Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Niemcy („Babbel”), a jej klientami, którym Babbel świadczy Usługi, będącymi konsumentami dokonującymi czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z ich działalnością gospodarczą czy też samozatrudnieniem („Ty”).

1.2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdego dokumentu zamówienia oraz każdego procesu zamawiania online, za pośrednictwem e-maila lub aplikacji, uzgodniony między Tobą a Babbel (każde „Zamówienie”). Warunki każdego uzgodnionego Zamówienia zawierają niniejsze Warunki.

1.3. Niniejsze Warunki obowiązują również jako warunki ramowe dla przyszłych umów między Tobą a Babbel, nawet jeśli Babbel nie odwołuje się do nich w każdym indywidualnym przypadku. Niniejsze Warunki uważa się za potwierdzone przez Ciebie najpóźniej w momencie uzyskania przez Ciebie dostępu do Usług.

1.4. Niniejsze Warunki mają zastosowanie z wyłączeniem wszystkich pozostałych. Inne, sprzeczne lub uzupełniające warunki mogą stać się częścią Zamówienia tylko w takim zakresie, w jakim firma Babbel wyraziła zgodę na takie warunki w formie pisemnej.

1.5. Indywidualne umowy między Tobą a Babbel w określonych przypadkach mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami, jeśli zostały sporządzone w formie pisemnej.

1.6. Jeżeli w niniejszych Warunkach używane są wyrażenia „na piśmie”, „forma pisemna” lub ich odmiany, oznacza to „pisemnie” w rozumieniu Niemieckiego Kodeksu Cywilnego. W tym celu wystarczy elektroniczna wymiana kopii dokumentów podpisanych odręcznie oraz dokumentów podpisanych prostym podpisem elektronicznym (takim jak np. DocuSign lub Adobe Sign). O ile niniejsze Warunki nie stanowią wyraźnie inaczej, zwykłe wiadomości e-mail nie będą wystarczające.

1.7. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez Ciebie do firmy Babbel muszą być dla zachowania ważności sporządzone co najmniej w formie tekstowej w rozumieniu Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (wystarczy zwykły e-mail).

2. Usługi Bezpłatne i Usługi Płatne | Aktualizacje | Używanie Próbne

2.1. Przy uwzględnieniu warunków uzgodnionych w każdym Zamówieniu, Babbel zapewnia dostęp do swojego oprogramowania do nauki języków, które jest oferowane jako „oprogramowanie jako usługa” oraz do wszelkich powiązanych stron internetowych, przestrzeni, usług, aplikacji oraz odpowiednich treści edukacyjnych i funkcji, jak określono w Zamówieniu („Usługi”). Babbel może oferować Usługi bezpłatnie z ograniczonymi funkcjami („Usługi Bezpłatne”) lub w zamian za Opłatę za Usługę z określonymi uzgodnionymi funkcjami („Usługi Płatne”), z których każda została określona w Zamówieniu.

2.2. Babbel może wdrażać nowe wersje i uaktualnienia Usług Płatnych, w tym między innymi zmiany, które powodują modyfikacje projektu, metody działania, specyfikacji technicznych, systemów i innych funkcji Usług Płatnych, zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie, w jakim takie zmiany są niezbędne do utrzymania zgodności z umową Usług Płatnych lub z ważnych przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych.

2.3. Babbel może obniżyć, ograniczyć lub w inny sposób zmodyfikować Usługi Bezpłatne w dowolnym momencie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem Klauzuli 17 Babbel nie ma żadnych zobowiązań w zakresie gwarancji, odszkodowania, Konserwacji lub Wsparcia i dostępności związanych z Usługami Bezpłatnymi. Usługi Bezpłatne nie stanowią gwarancji (przyszłych) funkcji Usług Płatnych.

2.4. Babbel może przyznać użytkownikowi dostęp do Usług Płatnych bezpłatnie lub po obniżonych Opłatach za Usługi w ramach bezpłatnego korzystania na okres próbny określony przez Babbel według własnego uznania („Używanie Próbne”). Babbel może obniżyć, ograniczyć lub w inny sposób zmodyfikować Usługi świadczone w ramach Używania Próbnego w dowolnym momencie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem Klauzuli 17, Babbel nie ma żadnych zobowiązań w zakresie gwarancji, odszkodowania, Konserwacji lub Wsparcia i dostępności w związku z Używaniem Próbnym. Babbel może, w dowolnym momencie, odwołać lub zakończyć Używanie Próbne bez wcześniejszego powiadomienia. Używanie Próbne nie gwarantuje (przyszłych) funkcji produktu. Z zastrzeżeniem warunków uzgodniony w Zamówieniu Używanie Próbne Usług może się zakończyć, a następnie automatycznie przekształcić w zwykłe Usługi Płatne.

2.5. Babbel może zlecić podwykonawcom, w tym zewnętrznym dostawcom oprogramowania, wykonanie swoich zobowiązań wynikających z dowolnego Zamówienia w dowolnym czasie.

3. Konto Użytkownika | Zawarcie umowy w sprawie Zamówienia

3.1. W celu korzystania z Usług, należy utworzyć konto użytkownika („Konto Użytkownika”), poprzez zaakceptowanie niniejszych Warunków, podanie określonych danych osobowych i ustanowienie wybranego przez siebie hasła w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Babbel online albo, jeśli jest to oferowane przez Babbel według własnego uznania, przy użyciu istniejącego konta u zewnętrznego dostawcy usług (takiego jak, np., Google, Facebook lub Apple). Po zarejestrowaniu otrzymasz od Babbel emailem potwierdzenie zezwalające na aktywację Konta Użytkownika. Poprzez założenie Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia wiążącej umowy w sprawie Zamówienia pomiędzy Tobą a Babbel, które uprawnia Cię do korzystania z Usług Bezpłatnych.

3.2. Musisz mieć ukończone przynajmniej osiemnaście (18) lat, aby móc założyć Konto Użytkownika i/lub złożyć Zamówienie. Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem właściwym jesteś uważany za osobę niepełnoletnią, możesz utworzyć Konto Użytkownika i/lub złożyć Zamówienie tylko wtedy, gdy masz co najmniejczternaście (14) lat i Twoi opiekunowie prawni dostarczyli wcześniej ich pisemną zgodę. Babbel może w dowolnym momencie poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości, pełnoletności i/lub zgody opiekuna prawnego.

3.3. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do Usług Płatnych, możesz złożyć Zamówienie w Babbel za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika. Złożone przez Babbel oferty dotyczące Usług Płatnych nie są wiążące. Składając zamówienie, składasz wiążącą ofertę zawarcia umowy na podstawie Zamówienia. Proces składania zamówienia zazwyczaj obejmuje następujące kroki: wybór opcji, zweryfikowanie wyboru i/lub jego korekta, wprowadzenie odpowiednich danych, wybór metody płatności, zapoznanie się z obowiązującymi warunkami handlowymi i ich akceptację, wyrażenie zgody na niniejsze Warunki oraz przesłanie wiążącego zamówienia poprzez kliknięcie przycisku zamówienia i/lub zaznaczenie pola w celu kontynuowania. Twoja oferta stanie się wiążącym Zamówieniem tylko wtedy, gdy Babbel potwierdzi przyjęcie Twojej oferty w wiadomości e-mail („Potwierdzenie Zamówienia”). Potwierdzenie Zamówienia zawiera również szczegółowe informacje dotyczące Twojego Zamówienia oraz numer zamówienia.

3.4. Możesz zapisać niniejsze Warunki oraz wszelkie inne warunki dotyczące Zamówienia. Babbel nie będzie przechowywać tekstu umowy i po zawarciu Zamówienia nie będzie on dla Ciebie dostępny.

4. Prawa Używania | Ograniczenia Używania

4.1. Zgodnie z warunkami Zamówienia, Babbel udziela Ci, w Okresie Bezpłatnym, Początkowym Okresie Świadczenia Usług, Okresie Licencji Dożywotniej i dowolnym Okresie Odnowienia Usług, niewyłącznej, niezbywalnej licencji ogólnoświatowej (bez prawa do udzielania dalszych licencji) do korzystania z Usług wyłącznie do celów prywatnych („Licencja”). Babbel oferuje Usługi opisane na stronie internetowej Babbel, w tym proces rejestracji użytkownika (jeśli dotyczy) oraz sekcje z najczęściej zadawanymi pytaniami, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane („Dokumentacja”).

4.2. Nie możesz (i nie wolno Ci zezwalać żadnej osobie trzeciej) bezpośrednio lub pośrednio: (a) udzielać dalszych licencji, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, cedować, rozpowszechniać, udostępniać, dzierżawić, wynajmować, wykorzystywać do jakichkolwiek zewnętrznych komercyjnych zastosowań, zlecać osobom trzecim lub w inny sposób generować dochód z Usług; (b) kopiować Usług do dowolnej sieci publicznej lub rozproszonej; (c) dekompilować, odtwarzać lub dezasemblować jakiejkolwiek części Usług ani w inny sposób podejmować prób odkrycia kodu źródłowego, kodu wynikowego lub podstawowej struktury, pomysłów, know-how lub algorytmów lub innych mechanizmów operacyjnych Usług w żadnym przypadku, chyba że jest to dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; (d) modyfikować, adaptować, tłumaczyć ani tworzyć ich opracowań w oparciu o całość lub część Usług (poza zakresem wyraźnie dozwolonym przez Babbel lub autoryzowanym w ramach Usług); (e) modyfikować jakichkolwiek informacji o prawach własności, które pojawiają się w Usługach lub ich składnikach; (f) korzystać z jakichkolwiek Usług z naruszeniem obowiązujących przepisów i regulacji lub poza zakresem uprawnień przysługujących na podstawie niniejszej Klauzuli 4; lub (g) korzystać z Usług w celu (i) przechowywania, pobierania lub przesyłania materiałów naruszających prawo, zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub stanowiących czyn niedozwolony, złośliwego kodu lub złośliwego oprogramowania; lub (ii) angażowania się w wyłudzanie, spamowanie, ataki typu „odmowa usługi” lub inne nieuczciwe lub przestępcze działania; (iii) ingerowania lub zakłócania integralności lub działania systemów firm zewnętrznych lub usług lub danych w nich zawartych; (iv) uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług lub systemów lub sieci Babbel; lub (v) przeprowadzania lub angażowania jakiejkolwiek osoby trzeciej do przeprowadzenia testów penetracyjnych, ocen podatności lub innych ocen bezpieczeństwa.

4.3. Usługi mogą podlegać przepisom i regulacjom dotyczącym kontroli eksportu i/lub reeksportu Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub podobnym przepisom obowiązującym w innych jurysdykcjach. Gwarantujesz, że (a) nie znajdujesz się w żadnym kraju, na który Unia Europejska i/lub Stany Zjednoczone Ameryki nałożyły embargo na towary lub w inny sposób zastosowały jakiekolwiek sankcje gospodarcze, oraz (b) nie jesteś (i) stroną, której odmówiono praw zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi eksportu i/lub reeksportu Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub podobnymi przepisami obowiązującymi w innych jurysdykcjach, lub stroną (ii) w inny sposób wymienioną na liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami Unii Europejskiej i/lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

4.4. Nie możesz eksportować ani reeksportować, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek Usług lub danych z nimi związanych z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów i regulacji. W szczególności musisz w każdym przypadku przestrzegać sankcji nałożonych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki, o ile nie skutkuje to naruszeniem lub konfliktem z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z dotyczącymi Ciebie ustawami antybojkotowymi. Musisz na własny koszt uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia celne, importowe lub inne rządowe autoryzacje i zezwolenia.

4.5. Nie możesz powielać, przetwarzać, rozpowszechniać, udostępniać ani wykorzystywać do publicznego odtwarzania jakichkolwiek treści Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Babbel, chyba że jest to dozwolone przez opcje udostępniania, które mogą być zintegrowane z Usługami.

4.6. Możesz korzystać z Usług wyłącznie w sposób określony w Dokumentacji.

4.7. Babbel może monitorować korzystanie przez Ciebie z Usług i może zabronić i/lub zawiesić korzystanie z Usług, które zdaniem Babbel może naruszać niniejszą Klauzulę 4.

5. Obowiązki Użytkownika

5.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie wszelkiego sprzętu technicznego i powiązanych usług pomocniczych wymaganych do łączenia się, uzyskiwania dostępu lub korzystania w inny sposób z Usług, w tym między innymi sprzętu, oprogramowania (kolektywnie „System”), sieci i połączeń internetowych na własny koszt. Aktualne Wymagania systemowe Babbel (wraz z dokonywanymi od czasu do czasu zmianami) są dostępne na stronie internetowej Babbel („Wymagania systemowe”).

5.2. Musisz zapewnić o aktualność i poprawność informacji na swoim Koncie Użytkownika. Musisz upewnić się, że tożsamości użytkowników, hasła i podobne dane uwierzytelniające używane do uzyskiwania dostępu do Usług są używane i przechowywane w bezpieczny sposób, nie są dostępne i wykorzystywane przez nieupoważnione osoby trzecie oraz są natychmiast zmieniane w przypadku nieuprawnionego ujawnienia. Musisz niezwłocznie powiadomić Babbel o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub konta lub jakimkolwiek innym znanym lub podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa lub niewłaściwym korzystaniu z Usług.

5.3. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść wszystkich danych i wszelkich innych materiałów wyświetlanych, publikowanych, pobieranych, przechowywanych, wymienianych lub przesyłanych przez Ciebie w Usługach lub za ich pośrednictwem („Treść”). Babbel nie może kontrolować informacji przesyłanych przez Ciebie podczas korzystania z Usług i nie może zagwarantować dokładności przesłanych informacji.

5.4. Babbel może, bez powiadomienia lub odpowiedzialności, zbadać wszelkie skargi lub podejrzenia naruszenia warunków Zamówienia, w tym niniejszych Warunków, które zwrócą jej uwagę, i może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne, w tym między innymi odrzucenie, odmowę publikacji lub usunięcie jakiejkolwiek Treści lub innych danych lub ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie dostępu do Usług.

5.5. Z zastrzeżeniem, Klauzuli 17 ponosisz odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Babbel, jeśli umyślnie lub w wyniku niedbalstwa ujawnisz swoją tożsamość/hasło osobie trzeciej lub jeśli Twoja tożsamość i hasło zostały ujawnione w inny sposób osobie nieupoważnionej, chyba że powiadomisz Babbel natychmiast w przypadku podejrzenia, że takie zdarzenie miało miejsce.

6. Wirtualna Klasa

6.1. Jeśli zostało to określone w Zamówieniu, Babbel zapewni Ci Usługi Płatne umożliwiając Ci udział w językowych sesjach szkoleniowych z nauczycielami języków w transmisji online na żywo w sesjach indywidualnych („Babbel Intensive”) albo w sesjach grupowych („Babbel Live”) (kolektywnie „Wirtualna Klasa”) przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Klauzuli 6. Usługi Wirtualnej Klasy to usługi w rozumieniu Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

6.2. Z zastrzeżeniem Klauzuli 3.2 musisz mieć przynajmniej szesnaście (16) lat, aby uczestniczyć w sesjach Babbel Live.

6.3. Aby zarezerwować sesję Wirtualnej Klasy, musisz zalogować się na swoje Konto Użytkownika i zamówić rezerwację klikając przycisk rezerwacji. Każda prośba o rezerwację jest uzależniona od dostępności wymaganego nauczyciela języka w żądanym czasie, a także dostępności wolnego miejsca na żądaną sesję. Po potwierdzeniu przez Babbel prośby o rezerwację, sesja Wirtualnej Klasy staje się wiążąca dla Ciebie i Babbel.

6.4. Rezerwacja sesji Wirtualnej Klasy jest ograniczona do konkretnego użytkownika. Usługi Wirtualnej Klasy są ograniczone do maksymalnej liczby sesji na użytkownika w miesiącu kalendarzowym, jak opisano w Dokumentacji.

6.5. Usługi Wirtualnej Klasy są zwykle świadczone za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przy wykorzystaniu oprogramowania do wideokonferencji osoby trzeciego lub aplikacji Babbel. Ponosisz odpowiedzialność za spełnienie Wymagań systemowych w odniesieniu do usług Wirtualnej Klasy.

6.6. Jeśli do udziału w sesji Wirtualnej Klasy wymagane jest oprogramowanie do wideokonferencji osoby trzeciej, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie, na własny koszt, takiego oprogramowania do wideokonferencji, w tym wszelkich praw do jego używania, a Babbel nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do dostępności i /lub niektórych funkcji oprogramowania do wideokonferencji osób trzecich.

6.7. Babbel dołoży wszelkich starań, aby w ramach Usług Wirtualnej Klasy był dostępny dla Ciebie żądany nauczyciel języka i poziom języka w żądanym czasie. Jednak dostępność może być ograniczona i mogą być konieczne zmiany w krótkim terminie z ważnych powodów. W szczególności, Babbel może zastąpić dowolnego wyznaczonego nauczyciela języka nauczycielem języka o podobnych kwalifikacjach w dowolnym momencie przed rozpoczęciem sesji Wirtualnej Klasy bez podania przyczyn.

6.8. Treść i zakres, a także godzina rozpoczęcia i czas trwania sesji Wirtualnej Klasy są określone na stronie internetowej Babbel lub w aplikacji Babbel. Babbel może dostosować i/lub uzupełnić treść i zakres sesji Wirtualnej Klasy w dowolnym momencie w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującym prawem i w Twoim interesie. W takiej sytuacji będzie mieć zastosowanie Klauzula 2.2.

6.9. Babbel i nauczyciel języka mają swobodę określania treści i/lub formy dowolnej sesji Wirtualnej Klasy według własnego uznania. W odniesieniu do Usług Babbel Intensive, Babbel dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby uwzględnić Twoje prośby dotyczące konkretnych treści i/lub formy sesji. Każda sesja Wirtualnej Klasy może obejmować do pięciu (5) minut czynności administracyjnych (np. zadanie pracy domowej, przygotowanie notatek).

6.10. Warunki uczestnictwa Babble Live obowiązujące studentów sesji Wirtualnej Klasy („Kodeks postępowania Babbel Live”) można uzyskać uzyskać tutaj. Stanowią one integralną część niniejszych Warunków oraz wszelkich Zamówień Usługi Wirtualnej Klasy. Musisz zawsze przestrzegać Kodeksu postępowania Babbel Live. Babbel nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych użytkowników biorących udział w sesji Wirtualnej Klasy.

6.11. Babbel i/lub nauczyciel języka mogą wykluczyć Cię z sesji w Wirtualnej Klasie w dowolnym momencie, jeśli zachowasz się niewłaściwie, w szczególności, jeśli naruszysz obowiązujące prawo i/lub Kodeks postępowania Babbel Live.

6.12. Babbel może odwołać dowolną sesję Wirtualnej Klasy bez podania przyczyny do dwudziestu czterech (24) godzin przed jej planowaną godziną rozpoczęcia. W przypadku choroby wyznaczonego nauczyciela języka lub sytuacji określonych w punkcie 17.7, Babbel może anulować dowolną sesję Wirtualnej Klasy na mniej niż dwadzieścia cztery (24) godziny przed jej planowaną godziną rozpoczęcia. W takim przypadku Babbel jest zwolniona z obowiązku świadczenia odpowiednich Usług Wirtualnej Klasy.

6.13. Każde anulowanie sesji Wirtualnej Klasy, aby było obowiązujące, musi być dokonane za pośrednictwem Konta Użytkownika.

6.14. Jeśli (a) anulujesz zarezerwowaną sesję Wirtualnej Klasy na mniej niż dwadzieścia cztery (24) godziny przed jej planowanym czasem rozpoczęcia, lub (b) nie weźmiesz udziału w całości lub części sesji Wirtualnej Klasy, zapłacisz Babbel odszkodowanie określone w Kodeksie postępowania Babbel Live. W obu przypadkach masz możliwość udowodnienia, że Babbel nie poniosła żadnej straty lub że taka strata jest znacznie niższa niż należne odszkodowanie. Babbel zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań.

6.15. Możesz używać wszelkich materiałów szkoleniowych dostarczonych przez Babbel i/lub nauczyciela języka w związku z Usługami Wirtualnej Klasy wyłącznie w celu osobistego przygotowania się do zajęć i powtarzania materiału, jak również do celów związanych z osobistą informacją. Nie możesz powielać, przetwarzać, rozpowszechniać ani wykorzystywać do publicznego odtwarzania jakichkolwiek materiałów szkoleniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Babbel. Nie możesz (i nie wolno Ci zezwalać na to żadnej innej osobie) dokonywać jakichkolwiek nagrań wideo i/lub dźwiękowych z sesji Wirtualnej Klasy.

7. Konserwacja i Pomoc w ramach Usług Płatnych

7.1. Pod warunkiem uiszczenia przez Ciebie Opłat za Usługę, Babbel zapewni Konserwację i Wsparcie w ramach Usług Płatnych w zakresie określonym w Zamówieniu. „Wsparcie” oznacza zobowiązanie Babbel do podjęcia uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć na Twoje uzasadnione prośby o pomoc w odniesieniu do Usług Płatnych poprzez rozwiązywanie problemów i udzielanie wsparcia w stosownym czasie. „Konserwacja” oznacza zobowiązania Babbel w odniesieniu do Usług Płatnych związane z usuwaniem błędów, poprawkami błędów oraz dostarczaniem aktualizacji i ulepszeń ogólnie udostępnianych przez Babbel według własnego uznania.

7.2. Babbel zapewnia wsparcie za pośrednictwem e-maila support@babbel.com lub innego adresu e-mail, który Babbel może od czasu do czasu udostępniać i/lub za pośrednictwem czatu na żywo na stronie internetowej Babbel i/lub pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Babbel, w każdym przypadku przynajmniej od poniedziałku do piątku w zwykłych godzinach pracy w lokalizacjach, w których Babbel prowadzi centra serwisowe.

7.3. Babbel dołoży wszelkich uzasadnionych starań, zgodnych z obowiązującymi standardami branżowymi, aby zapewnić Konserwację Usług Płatnych w sposób minimalizujący błędy i przerwy w świadczeniu Usług. Możesz powiadomić Babbel o wszelkich błędach za pośrednictwem adresu e-mail support@babbel.com lub jakiegokolwiek innego adresu e-mail, który Babbel może od czasu do czasu podawać i/lub za pośrednictwem czatu na żywo na stronie internetowej Babbel. Babbel dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby sprawnie poprawić wszelkie zgłoszone błędy, pod warunkiem (a) dostarczenia Babbel przez Ciebie szczegółowego opisu błędu i możliwości jego odtworzenia; oraz (b) w zależności od priorytetu błędu, który ma zostać racjonalnie określony przez Babbel według jej uznania.

8. Dostępność Usług Płatnych

8.1. Po warunkiem uiszczenia przez Ciebie Opłat za Usługę, Babbel udostępni Ci Usługi Płatne zgodnie z niniejszą Klauzulą 8.

8.2. Babbel dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia, aby Usługi Płatne były dostępne za pośrednictwem Internetu, w każdym razie, przez nie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć przecinek pięć procent (99,5%) w roku kalendarzowym (w oparciu o dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i siedem ( 7) dni w tygodniu), z wyłączeniem (a) jakiejkolwiek tymczasowej niedostępności z powodu zaplanowanej lub nieplanowanej Konserwacji; oraz (b) niedostępności z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Babbel. Babbel dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zawiadomić z wyprzedzeniem o wszelkich planowanych przerwach w świadczeniu usług.

8.3. Jesteś świadomy(-a) i przyjmujesz do wiadomości, że dostęp po stronie użytkownika do Usług Płatnych, jako dostęp przez Internet, nie może być zagwarantowany i że Babbel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki w Twoich połączeniach internetowych lub Systemie.

9. Opłaty | Warunki Płatności | Ograniczenie Prawa do Potrącenia

9.1. Należy uiścić opłaty za Usługi Płatne określone w Zamówieniu zgodnie z zawartymi w nim warunkami („Opłaty za Usługi”).

9.2. Babbel może zmienić Opłaty za Usługi za kolejny Okres Odnowienia Usług po uprzednim powiadomieniu z wyprzedzeniem co najmniej sześćdziesięciu (60) dni przed końcem Początkowego Okresu Świadczenia Usług lub przed końcem obowiązującego wówczas Okresu Odnowienia Usług.

9.3. Opłaty za Usługi należy uiszczać za pomocą dowolnej metody płatności oferowanej na stronie internetowej Babbel.

9.4. Babbel może dokonać rozliczenia za pomocą faktury przesłanej drogą elektroniczną; w takim przypadku Babbel musi otrzymać pełną płatność z tytułu faktur w ciągu trzydzieści (30) dni od daty wysłania faktury.

9.5. Po wysłaniu Ci pisemnego powiadomienia (wystarczy zwykły e-mail), Babbel może zawiesić Twój dostęp do Usług Płatnych zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli Babbel nie otrzyma płatności w ciągu czternastu (14) dni od terminu wymagalności płatności.

9.6. Możesz potrącać swoje roszczenia z roszczeniami Babbel tylko w takim zakresie, w jakim roszczenia te zostały (a) ostatecznie ustalone przez sąd; (b) są bezsporne; lub (c) zostały uznane przez Babbel.

10. Podaruj Babbel w prezencie

10.1. W zakresie oferowanym przez Babbel, możesz nabyć vouchery na Usługi w ramach Zamówienia („Bony Podarunkowe”). Bony Podarunkowe można wykorzystać wyłącznie na zakup Usług, ale nie na zakup innych Bonów Podarunkowych.

10.2. O ile nie uzgodniono inaczej, Bon Podarunkowy składa się z kodu elektronicznego. Babbel dostarczy Ci Bon Podarunkowy pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail.

10.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Bony Podarunkowe można przenosić na inne osoby. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków, możesz użyć Bonu Podarunkowego do zapłaty za Usługi Płatne w ramach odpowiedniego Zamówienia, wprowadzając kod bonu na zakończenie procesu Zamówienia. Aby zrealizować Bon Podarunkowy, musisz wprowadzić kod bonu przed zakończeniem procesu Zamówienia.

10.4. Babbel nie wypłaca równowartości Bonu Podarunkowego. Bony Podarunkowe nie są oprocentowane.

11. Termin | Zakończenie

11.1. Każde Zamówienie rozpoczyna się w dniu, który podano w Zamówieniu.

11.2. Każde Zamówienie Usług Bezpłatnych pozostaje w mocy przez czas nieokreślony, o ile nie zostanie wypowiedziane zgodnie z Zamówieniem, w tym zgodnie z niniejszymi Warunkami („Okres Bezpłatny”). Zarówno Ty jak i Babbel możecie wypowiedzieć dowolne Zamówienie Usług Bezpłatnych w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym.

11.3. O ile nie uzgodniono inaczej, każde Zamówienie Usług Płatnych pozostaje w mocy przez początkowy okres określony w Zamówieniu („Początkowy Okres Świadczenia Usług”). Początkowy Okres Świadczenia Usług będzie automatycznie i stale odnawiany na dodatkowe okresy określone w Zamówieniu („Okres Odnowienia Usług”), o ile nie zostanie wypowiedziany przez Babbel lub przez Ciebie w dowolnym momencie (a) z siedmiodniowym (7-dniowym) pisemnym wypowiedzeniem dla Usługi Wirtualna Klasa; lub (b) z czterdziestoośmiogodzinnym (48-godzinnym) pisemnym powiadomieniem w przypadku Usług Płatnych innych niż Usługa Wirtualna Klasa, w każdym przypadku ze skutkiem na koniec bieżącego okresu. Użytkownik nie może wypowiedzieć żadnego Zamówienia Usług Płatnych bez podania przyczyny ze skutkiem przed końcem Początkowego Okresu Świadczenia Usług lub dowolnego Okresu Odnowienia Usług.

11.4. Babbel i Twoje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Zamówienia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważna przyczyna zaistnieje dla obu stron w szczególności, jeśli druga strona dopuści się istotnego naruszenia warunków Zamówienia i naruszenie to nie zostanie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia (wystarczy zwykły e-mail). Ważna przyczyna zaistnieje również dla Babbel, jeśli (a) zalegasz z płatnością ponad czterdzieści pięć (45) dni; (b) naruszasz ograniczenia używania określone w Klauzuli 4; (c) naruszasz Kodeks postępowania Babbel Live; lub (d) zaprzestaniesz uiszczania należnych płatności lub doznasz znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej.

12. Licencja Dożywotnia

12.1. „Licencja Dożywotnia” oznacza Licencję na korzystanie z Usług Płatnych udzieloną Ci przez Babbel z zastrzeżeniem, że w drodze odstępstwa od Klauzul 11.2 i 11.3, Zamówienie zostaje zawarte na całe Twoje życie i, zgodnie z niniejszą Klauzulą 12, wygasa dopiero (a) wraz z końcem Twojego życia; lub (b) jeśli Babbel przestanie świadczyć w całości Usługi; lub (c) jeśli Babbel całkowicie zaprzestanie swojej działalności biznesowej. Licencja Dożywotnia jest przyznawana Ci osobiście, a prawa i obowiązki z nią związane nie przechodzą na Twoich spadkobierców. Babbel może w każdej chwili poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości.

12.2. Na podstawie dowolnego Zamówienia zawartego w celu udzielenia Licencji Dożywotniej, masz prawodostępu do Usług uzgodnionych w takim Zamówieniu, o ile odpowiedni język (języki) jest/są oferowane i obsługiwane przez Babbel w ramach Usług („Okres Licencji Dożywotniej”).

12.3. Licencja Dożywotnia ma zastosowanie wyłącznie do Usług określonych w odpowiednim Zamówieniu i nie obejmuje żadnych przyszłych usług.

12.4. W odniesieniu do aktualizacji i modyfikacji Usług w ramach Licencji Dożywotniej, zastosowanie ma Klauzula 2.2. Babbel może jednak modyfikować Usługi w ramach Licencji Dożywotniej tylko w uzasadnionym dla Ciebie zakresie, biorąc pod uwagę uzasadnione interesy Twoje i Babbel.

12.5. Ani Babbel, ani Ty nie możecie wypowiedzieć żadnego Zamówienia na Licencję Dożywotnią bez ważnych powodów. Twoje i Babbel prawo do natychmiastowego wypowiedzenia dowolnego Zamówienia na Licencję Dożywotnią z ważnej przyczyny zgodnie z Klauzulą 11.4 pozostaje nienaruszone.

13. Ograniczona Gwarancja na Usługi Płatne

13.1. Oświadczasz i gwarantujesz, że sprawdziłeś(-aś), czy specyfikacje Usług opisane w Dokumentacji są zgodnie z Twoimi potrzebami i życzeniami. Jesteś świadomy(-a) podstawowych funkcji i cech Usług. Zakres, charakter i jakość Usług określone zostały w niniejszych Warunkach, Zamówieniu i Dokumentacji. Wszelkie inne informacje lub wymagania stanowić będą część Zamówienia tylko wtedy, gdy Ty i Babbel wyrazicie na to pisemną zgodę. Opisy produktów, ilustracje, programy testowe itp. nie stanowią gwarancji ani umów dotyczących określonych specyfikacji. Umowa gwarancyjna, aby była ważna, musi być pisemnie potwierdzona przez dyrektora Babbel.

13.2. Babbel gwarantuje, że Usługi Płatne będą we wszystkich istotnych aspektach zgodne z funkcjonalnością opisaną w aktualnej Dokumentacji dla odpowiedniej wersji Usług Płatnych. W przypadku naruszenia niniejszej gwarancji Babbel jest zobowiązana do dołożenia handlowo uzasadnionych starań w celu zmodyfikowania Usług Płatnych w taki sposób, aby były zgodne we wszystkich istotnych aspektach z Dokumentacją, a jeśli Babbel nie jest w stanie przywrócić takiej funkcjonalności w ciągu trzydziestu (30) dni od daty pisemnego powiadomienia o wspomnianym naruszeniu, możesz wypowiedzieć Zamówienie za pisemnym powiadomieniem i otrzymać proporcjonalny zwrot niewykorzystanych Opłat za Usługi, które zostały uiszczone z góry (jeśli dotyczy) za niewykorzystany dostęp do Usług Płatnych. Aby móc skorzystać z powyższego zadośćuczynienia, należy powiadomić Babbel na piśmie o wszelkich naruszeniach gwarancji oraz korzystać z Usług zgodnie z Dokumentacją. Wyklucza się wszelką niezawinioną odpowiedzialność Babbel za istnienie błędów początkowych zgodnie z obowiązującym prawem. Twoje roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia niniejszej gwarancji podlegają ograniczeniom określonym w Klauzuli 17. Twoje ustawowe prawa z rękojmi pozostają nienaruszone przez niniejszą Klauzulę 13.2.

13.3. Nie możesz uzyskać kodu źródłowego Usług z jakiegokolwiek powodu.

14. Prawa Własności | Dane Użytkownika

14.1. Babbel i jego dostawcy pozostają właścicielami i zachowują wszelkie prawa własności, w tym wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i rozwiązania techniczne w ramach i do Usług, w tym między innymi wszelkie prawa do treści edukacyjnych i metod dydaktycznych. Przyjmujesz do wiadomości, że prawa przyznane na podstawie dowolnego Zamówienia nie dają Ci tytułu prawnego ani prawa własności względem Usług.

14.2. Zachowasz wszelkie prawa i tytuły i względem swoich danych i wszystkich treści, a także wszelkich danych, które są oparte lub pochodzą z Twoich danych i wszelkich treści. Przyznajesz Babbel niewyłączną, niezbywalną i ogólnoświatową licencję (bez prawa do udzielania dalszych licencji) na korzystanie z Twoich danych i wszelkich treści wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług. Babbel nie ponosi odpowiedzialności za Twoje dane i jakiekolwiek Treści.

15. Prywatność danych

15.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Babbel jest opisane w polityce prywatności Babbel, do której można uzyskać dostęp tutaj.

16. Odszkodowanie

16.1. Bez uszczerbku dla jakiejkolwiek innej odpowiedzialności wynikającej dla Ciebie z umowy lub prawa ustawowego, będziesz bronić, zabezpieczać i chronić na swój koszt Babbel i jej Podmioty Stowarzyszone, jej pracowników, podwykonawców, dostawców i odsprzedawców przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w zakresie, w jakim roszczenie wynika z lub jest zgłoszone w związku z naruszeniem Klauzuli 4 lub naruszeniem przez Ciebie Kodeksu postępowania Babbel Live lub w inny sposób w wyniku korzystania przez Ciebie z Usług, a Ty pokryjesz wszelkie koszty i straty ostatecznie zasądzone przeciwko Babbel przez sąd właściwej jurysdykcji w wyniku takiego roszczenia. „Podmiot stowarzyszony” oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod bezpośrednią lub pośrednią wspólną kontrolą z Babbel lub który jest w całości spółką zależną od Babbel, przy czym „kontrola” oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio co najmniej pięćdziesiąt jeden procent (51%) kapitałowych papierów wartościowych lub udziałów kapitałowych podmiotu.

16.2. W związku z jakimkolwiek roszczeniem o odszkodowanie na podstawie niniejszej Klauzuli 16 Babbel musi niezwłocznie powiadomić Cię o wszelkich roszczeniach, które zdaniem Babbel wchodzą w zakres obowiązku odszkodowania, jednak niedostarczenie takiego zawiadomienia nie zwalnia Cię ze zobowiązań wynikających z niniejszej Klauzuli 16, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie zaniechanie w istotny sposób naruszy Twoją obronę przed danym roszczeniem. Babbel może, na własny koszt i według własnego uznania, pomagać w obronie, ale Ty będziesz kontrolować obronę i wszelkie negocjacje związane z rozstrzygnięciem takiego roszczenia. Każde rozstrzygnięcie mające na celu zobowiązanie Babbel nie będzie ostateczne bez pisemnej zgody Babbel, która to zgoda nie może być bezzasadnie wstrzymywana, uwarunkowana ani opóźniana.

16.3. Babbel, na swój koszt, będzie bronić Cię przed (lub, według uznania Babbel, rozstrzygać) wszelkimi roszczeniami osób trzecich w zakresie, w jakim takie roszczenie zarzuca, że ​​Usługi naruszają lub stanowią nadużycie patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich oraz Babbel pokryje wszelkie koszty i odszkodowania ostatecznie zasądzone przeciwko Tobie przez sąd właściwej jurysdykcji w wyniku takiego roszczenia. W przypadku, gdy korzystanie z Usług jest lub w wyłącznej opinii Babbel może się stać przedmiotem takiego roszczenia, Babbel, według własnego uznania i na swój koszt, może (a) zastąpić odpowiednie Usługi funkcjonalnie równoważną technologią nienaruszającą praw; (b) uzyskać licencję na dalsze korzystanie przez Ciebie z odpowiedniej Usługi; lub (c) w stosownych przypadkach, natychmiast wypowiedzieć Zamówienie w całości lub w części i zapewnić proporcjonalny zwrot Opłat za Usługi, które zostały uiszczone z góry za odpowiednie Usługi (począwszy od daty wypowiedzenia).

16.4. Klauzula 16.3 nie ma zastosowania (a) jeśli Usługi są modyfikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią, za którą jesteś odpowiedzialny(-a) (b) jeśli Usługi są połączone z innymi produktami, aplikacjami lub procesami niebędącymi produktami Babbel, ale wyłącznie w zakresie, w jakim zarzucane naruszenie jest spowodowane takim połączeniem; lub (c) w przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Usług.

16.5. Twoje prawa wynikające z niniejszej Klauzuli 16 będą Twoim jedynym środkiem zaskarżenia w odniesieniu do wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i tajemnic handlowych osób trzecich.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

17.1. Babbel ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za (a) uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu spowodowany przez Babbel, jej prawnych przedstawicieli lub osoby wykonujące jej zobowiązania; (b) szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ze strony Babbel, jej przedstawicieli prawnych lub osoby wykonujące jej zobowiązania; (c) szkody wynikające z braku jakichkolwiek gwarantowanych właściwości; oraz (d) roszczenia na podstawie Niemieckiej Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt.

17.2. Babbel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia przez Babbel swoich podstawowych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jej przedstawicieli prawnych lub osoby wykonujące jej zobowiązania. Zobowiązania podstawowe to obowiązki, które stanowią istotę Zamówienia i usługi, na których możesz polegać. Jeżeli naruszenie takiego podstawowego zobowiązania zostało spowodowane zwykłym zaniedbaniem ze strony Babbel, jej przedstawicieli prawnych lub osoby wykonujące jej zobowiązania, wynikająca z tego odpowiedzialność Babbel jest ograniczona do kwoty, która była przewidywalna dla Babbel w momencie wykonania danej usługi.

17.3. Z zastrzeżeniem Klauzul 17.1 i 17.2 Babbel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia zobowiązań innych niż podstawowe w wyniku zwykłego zaniedbania ze strony Babbel, jej przedstawicieli prawnych lub osoby wykonujące jej zobowiązania.

17.4. Babbel ponosi odpowiedzialność za utratę danych tylko do wysokości typowych kosztów odzyskiwania danych, które powstałyby w przypadku prawidłowego i regularnego wykonywania przez Ciebie kopii zapasowych danych.

17.5. Z zastrzeżeniem Klauzuli 17.1 całkowita odpowiedzialność Babbel wynikająca z jakiegokolwiek Zamówienia lub w związku z nim, czy to kontraktowa, deliktowa, czy inna, w żadnym wypadku nie przekroczy sumy równej stu pięćdziesięciu procentom (150%) całkowitych Opłat za Usługi uiszczonych przez Ciebie lub należnych w związku z odpowiednim Zamówieniem.

17.6. Babbel nie gwarantuje, nie reprezentuje ani nie zabezpiecza żadnych konkretnych postępów w nauce języka ani sukcesu w nauce języka, jaki użytkownik może osiągnąć dzięki korzystaniu z Usług.

17.7. Ani Babbel ani Ty nie ponosicie odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Zamówienia, w tym niniejszych Warunków, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub opóźnienie jest bezpośrednio spowodowane siłą wyższą, tj. przyczynami pozostającymi poza naszą kontrolą i występującymi bez naszej winy lub zaniedbania.

17.8. Jakakolwiek inna odpowiedzialność Babbel nieobjęta niniejszą Klauzulą 17 jest zasadniczo wykluczona.

18. Powiadomienie o Prawie do Odstąpienia od umowy | Deklaracja Natychmiastowej Skuteczności

18.1. Przysługuje Ci następujące prawo do odstąpienia od umowy:

Informacja dotycząca prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Możesz odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po czternastu (14) dniach od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować Babbel GmbH (siedziba: Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Niemcy, Telefon: +49 30 568 373836 (Niemcy), email: support@babbel.com) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy wysyłając jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Możesz użyć w tym celu ten wzór formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, których użyłeś(-aś) w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś(-aś) na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Koniec Informacji dotyczącej prawa odstąpienia od umowy

18.2. Niniejszym wyrażasz zgodę na to, że Babbel rozpocznie realizację Zamówienia przed końcem okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa w Klauzuli 18.1. Przyjmujesz do wiadomości, że wyrażając tę ​​zgodę, utracisz prawo do odstąpienia od Zamówienia z chwilą, gdy Babbel przystąpi do realizacji Zamówienia. Jeśli mimo wszystko odstąpisz od Zamówienia obejmującego Usługi Wirtualnej Klasy, zrekompensujesz Babbel wartość takich Usług świadczonych do czasu, gdy odstąpienie stanie się skuteczne.

18.3. Babbel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, które możesz ponieść w stosunku do osób trzecich, którym zleciłeś(-aś) świadczenie usług (np. banki i dostawcy usług płatniczych) ani za żadne bezzwrotne podatki w ramach procesu odstąpienia od umowy.

19. Cesja | Nowacja

19.1. Babbel może dokonać cesji dowolnego Zamówienia i/lub powiązanych praw w całości lub w części na osobę trzecią, pod warunkiem, że taka cesja nie naruszy Twoich praw wynikających z takiego Zamówienia.

19.2. Na żądanie Babbel, bez zbędnej zwłoki, powinieneś zawrzeć umowę odnowienia ze stroną trzecią dla dowolnego Zamówienia, aby umożliwić Babbel skorzystanie z jej praw zgodnie z Klauzulą19.1.

19.3. Nie możesz dokonać cesji żadnych praw ani obowiązków wynikających z jakiegokolwiek Zamówienia i niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Babbel. Nie dotyczy to jakichkolwiek roszczeń o płatność.

20. Całość Umowy | Rozdzielność | Zmiany

20.1. Zamówienie zawierające niniejsze Warunki stanowi całość umowy zawartej między Tobą a firmą Babbel w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze negocjacje i porozumienia zawarte między Tobą a Babbel w odniesieniu do jej przedmiotu, zarówno pisemne, jak i ustne.

20.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Zamówienia, w tym niniejszych Warunków, będzie lub stanie się nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na skuteczność i ważność pozostałych postanowień. Takie nieskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które jest pod względem prawnym jak najbardziej zbliżone do tego, co Ty i Babbel uzgodnilibyście, zgodnie ze znaczeniem i celem pierwotnego postanowienia i Zamówienia, gdyby uznano nieskuteczność lub nieważność pierwotnego postanowienia. Jeżeli nieskuteczność lub nieważność postanowienia opiera się na ustaleniu określonego poziomu świadczenia lub określonego czasu (terminu lub ustalonej daty), taki nieskuteczny lub nieważny poziom lub czas zostanie zastąpiony poziomem lub czasem najbliższym jak to prawnie możliwe do pierwotnego poziomu lub czasu. Powyższe odnosi się również do wszelkich możliwych pominięć w Zamówieniu, w tym niniejszych Warunkach, które nie były zamierzone przez Ciebie i Babbel.

20.3. Bez uszczerbku dla Klauzuli 21, zmiany lub uzupełnienia do jakiegokolwiek Zamówienia muszą być wspólnie uzgodnione i dokonane na piśmie (wystarczy wymiana wiadomości e-mail), aby były ważne. To samo dotyczy każdej umowy dotyczącej odstąpienia lub anulowania powyższego wymogu formy pisemnej.

21. Zmiana niniejszych Warunków

21.1. Babbel może od czasu do czasu zmieniać i/lub aktualizować niniejsze Warunki dla istniejących Zamówień ze skutkiem na przyszłość i jeśli jest to konieczne ze względów technicznych, ekonomicznych lub prawnych. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zostaną ogłoszone w formie pisemnej (wystarczy zwykły e-mail) nie później niż sześć (6) tygodni przed proponowaną datą wejścia w życie. Możesz wyrazić zgodę lub sprzeciwić się zmianie przed proponowaną datą wejścia w życie. Zmiana zostanie uznana za zaakceptowaną przez Ciebie, chyba że sprzeciwisz się zmianie przed proponowaną datą wejścia w życie. Babbel poinformuje Cię o tym wyraźnie w odpowiednim komunikacie.

21.2. Babbel może od czasu do czasu zmieniać i/lub aktualizować niniejsze Warunki dla przyszłych Zamówień w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez powiadomienia.

22. Prawo Właściwe | Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich

22.1. Każde Zamówienie i wszelkie kwestie, spory lub roszczenia (zarówno dotyczące kwestii kontraktowych jak i innych) wynikające z lub będące w związku z Zamówieniem lub jego przedmiotem podlegają i będą interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem kraju, którego jesteś zwykłego pobytu (tj. przepisów prawa tego państwa, których nie można uchylić na podstawie umowy). Do Klauzuli 11 niniejszych Warunków mają zastosowanie przepisy kraju Twojej zwykłego pobytu. We wszystkich innych przypadkach zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

22.2. Babbel nie jest zobowiązana ani nie wyraża chęci uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej lub w postępowaniu rozstrzygania sporów przed jakimkolwiek innym organem arbitrażu konsumenckiego.


Babbel GmbH

Sąd Rejonowy w Berlinie Charlottenburg, Niemcy, HRB 110215
Lipiec 2022