+B

Gramatyka angielska – poznaj zasady z Babbel

Gramatyka angielska

Język angielski jest niekiedy uważany za pierwszy uniwersalny język ludzkości. Na przestrzeni minionych wieków rolę tę pełniły najpierw łacina i greka, później język francuski. Dziś angielski jest językiem ojczystym ponad 500 milionów ludzi na świecie i językiem urzędowym w kilkudziesięciu krajach położonych na wszystkich kontynentach. O jego popularności zdecydowała nie tylko kolonialna przeszłość Wielkiej Brytanii, ale także wpływy w dziedzinach nauki, technologii, popkultury i mediów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych.

Szacuje się, około 80% użytkowników Internetu porozumiewa się w języku angielskim. Jest to też język nauki, którym posługuje się aż 70% naukowców na całym świecie. Ponad 75% korespondencji elektronicznej na świecie powstaje w języku angielskim. Co sprawia, że angielski stał się współczesną łaciną i uczy się go dziś ponad miliard ludzi? Jest to stosunkowo łatwy język, wyróżniający się nieskomplikowaną gramatyką, dzięki czemu na poziomie komunikatywnym można opanować go w kilka miesięcy.

Czasownik – część mowy różniąca gramatykę polską od angielskiej

Angielski należy do grupy języków germańskich. Gramatyka angielska wyróżnia się brakiem rozbudowanej deklinacji w takiej formie, w jakiej znamy ją w języku polskim – system przypadków zredukowano w niej bowiem do mianownika i dopełniacza nazywanego dopełniaczem saksońskim, który jest tworzony przez dodanie do rzeczownika końcówki –s. Brak pełnej deklinacji spowodował jednak, że angielska gramatyka bardzo ściśle określa szyk zdania, w którym orzeczenie znajduje się na drugim miejscu, zaś pominięcie podmiotu jest dopuszczalne wyłącznie w trybie rozkazującym.

Najważniejszą kategorią w gramatyce angielskiej jest czasownik. Ściśle rzecz biorąc, może on występować w dwóch czasach – przeszłym i teraźniejszym, a do wyrażenia wydarzeń w przyszłości można użyć czasowników modalnych. Za pomocą czasowników posiłkowych można z kolei lekko zmienić znaczenie lub nadać wypowiedzi określony ton. Czasownik w języku angielskim posiada również trzy tryby – rozkazujący, wskazujący i przypuszczający – i może być użyty w stronie czynnej lub biernej.

Proste zasady rządzące angielskim rzeczownikiem

Rzeczowniki w języku angielskim przyjmują trzy rodzaje gramatyczne określane przez zaimek „he” dla osób płci męskiej, „she” dla osób płci żeńskiej oraz „it” dla rzeczowników nieożywionych oraz zwierząt. Tym, czym angielska gramatyka różni się od polskiej jest natomiast zróżnicowanie rzeczowników na policzalne i niepoliczalne. Rzeczowniki policzalne łączą się z przedimkiem nieokreślonym „a/an” lub liczebnikiem i przyjmują postać liczby pojedynczej lub mnogiej. Rzeczowniki niepoliczalne, odnoszące się do materiałów, substancji lub pojęć abstrakcyjnych, nie łączą się z liczebnikami i nie przyjmują liczby mnogiej. Warto pamiętać, że w gramatyce angielskiej liczbę mnogą tworzy się zwykle przez dodanie do rzeczownika końcówki –s. Istnieją jednak formy nieregularne jak np. „child – children”, „mouse – mice”, „foot – feet”.

Przedimki nie tylko określają policzalność rzeczowników, ale także stopień znajomości danej osoby lub przedmiotu przez adresata i odbiorcę konwersacji. Dla przedmiotów i osób nieznanych dla obu stron dialogu jest zarezerwowany przedimek „a” występujący wyłącznie w liczbie pojedynczej. Z kolei rzeczowniki znane rozmówcom łączą się z przyimkiem „the” – najczęściej używanym słowem w języku angielskim.

Poznaj angielską gramatykę razem z Babbel

Choć język polski i angielski znacząco różnią się od siebie, przejrzyste i proste reguły gramatyki angielskiego powodują, że jej opanowanie nie przysparza większych problemów. Korzystając z kursów oferowanych przez Babbel, możesz skupić się na jej najważniejszych aspektach, a także opanujesz prawidłową wymowę słów i intonację zdań. Poznawanie kolejnych tajników gramatyki angielskiej dostosujesz do swojego tempa nauki, ucząc się języka w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.